ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਾਰਮ (1-4)

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾ ਅ ਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਢੋ।

  • ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ
  • ਸਹਿਮਤ
  • ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ
  • ਅਸਹਿਮਤ
  • ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤ